Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

08/07/2011 | Noticias

NOVAS MEDIDAS ESTATAIS PARA O FOMENTO DA REHABILITACIÓN

Póñense en marcha novas medidas para impulsar a rehabilitación e reforzar a seguridade xurídica no sector inmobiliario.

O Boletín Oficial do Estado publica na súa edición de onte, día 7 de xullo, o Real Decreto-lei aprobado polo Consello de Ministros do pasado venres  para fomentar a protección social dos cidadáns, a sostibilidade das finanzas públicas e a actividade empresarial.

A devandita norma incorpora, en materia de edificación e vivenda, unha serie de medidas para impulsar a rehabilitación e reforzar a seguridade xurídica no sector inmobiliario, ademais das xa anunciadas de apoio aos debedores hipotecarios.

Medidas para o fomento das actuacións de rehabilitación

A mellora da calidade e a sostibilidade no medio urbano fan necesario impulsar a rehabilitación complementando os contidos da Lei de Economía Sostible.

No Real Decreto-lei aprobado promóvense medidas para favorecer a viabilidade e eficacia das actuacións de rehabilitación de edificios e de rexeneración urbana, suprimir as trabas que as dificultan, e promover a accesibilidade universal.

Así, impúlsase o que se entende por rehabilitación no medio urbano, que engloba actuacións de conservación, mellora e rexeneración urbana. Para asegurar o seu bo estado e debida conservación, establécese como obrigatoria unha Inspección Técnica (ITE) dos edificios de uso residencial e máis de 50 anos, situados nos municipios de máis de 25.000 habitantes, salvo que as Comunidades Autónomas fixen unha antigüidade ou estándares poboacionais distintos, así como naqueles que as Administracións inclúan nas áreas ou ámbitos que delimiten.

Tamén se impulsa a rehabilitación edificatoria a través da mellora da calidade e sostibilidade dos edificios con baixas condicións de habitabilidade, que poderán establecerse como necesarias en zonas concretas que así o requiran, mediante plans e programas de rehabilitación municipais e autonómicos.

Así mesmo, establécese a posibilidade de acometer actuacións de rexeneración urbana en áreas ou ámbitos urbanos vulnerables, obsoletos ou degradados, coa finalidade de lograr o cumprimento dos principios de cohesión territorial e social.

Facilítanse as actividades de rehabilitación ofrecendo novos instrumentos de xestión e ampliando as facultades recoñecidas ás comunidades de veciños, agrupacións de propietarios e cooperativas, para, por exemplo, poder ser beneficiarias directas de axudas ou para poder actuar no mercado inmobiliario con plena capacidade xurídica en toda clase de operacións, incluídas as crediticias.

Seguridade xurídica en materia inmobiliaria

O Real Decreto-lei inclúe novas medidas para reforzar a seguridade xurídica no sector inmobiliario que complementan as aprobadas nos últimos anos para racionalizar as actuacións sobre o territorio, combater a especulación co chan e loitar contra a corrupción e a fraude.

Entre as modificacións que incorpora a nova norma destacan, entre outras, as seguintes:

  • O establecemento do silencio negativo para que o atraso na contestación por parte da Administración municipal non permita aos particulares e promotores inmobiliarios obter licenza para executar parcelacións, construcións ou ocupar edificios de nova planta sen supervisión municipal previa. Con iso trátase de evitar que se consoliden actuacións que teñen unha gran repercusión en contra do interese xeral e da legalidade urbanística. Os Concellos, polo tanto, están obrigados a resolver expresamente.
  • O incremento da protección dos adquirentes de vivenda cando a compra se realice directamente o promotor inmobiliario xa que non será posible inscribir no Rexistro ningunha obra nova xa rematada se non consta, a licenza de primeira ocupación ademais dos requisitos tradicionais da licenza de obras e a certificación técnica de que a obra corresponde ao proxecto que obtivo a licenza.
  • A inscrición no Rexistro da Propiedade, con carácter preceptivo, da incoación de expediente sobre disciplina urbanística ou daqueles que teñan por obxecto a prema administrativa para garantir o cumprimento de sancións impostas. En todo caso, a incoación de expedientes de disciplina urbanística que afecten a actuacións por virtude das cales lévese a cabo a creación de novos terreos rexistrais por vía de parcelación, reparcelación en calquera das súas modalidades, declaración de obra nova ou constitución de réxime de propiedade horizontal, a Administración estará obrigada a acordar a práctica no Rexistro da Propiedade da anotación preventiva. Con iso evítase que terceiros adquirentes de boa fe deban soportar as consecuencias de actuacións nas que non foron parte.
  • O acceso ao Rexistro da Propiedade das situacións de fóra de ordenación nas que quedan os inmobles nos que prescribiron as infraccións urbanísticas correspondentes, manténdose o resto de limitacións propias deste réxime de fóra de ordenación.


Fonte: Área Xurídica CSCAE