Colegio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

17/02/2011 | Empleo

Convocatoria concurso-oposición para arquitecto en A Pontenova

Diario Oficial de Galicia
venres, 11 de febreiro de 2011

Os BOP de Lugo números 288 e 289, do 17 e 18 de decembro de 2010, respectivamente, publican integramente as bases relativas ás convocatorias dos procesos de selección de persoal laboral fixo mediante concurso-oposición de:

Así mesmo, publicáronse as bases do proceso de selección de persoal funcionario mediante concurso-oposición de:

a) Un posto de traballo de arquitecto, escala de Administración especial, subescala técnica.

Nos BOP números 5 e 12, dos días 8 e 17 de xaneiro de 2011, respectivamente, publícanse as correccións de erros das ditas bases.

O prazo de presentación de instancias será de vinte días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do último deste anuncio no BOE ou DOG.

Os sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias publicaranse integramente no taboleiro de edictos do concello.

ver completo