Colegio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

18/02/2011 | Acertos e Desastres 2009

Xornadas sobre a protección da legalidade urbanística.

án tratados, entre outros, os seguintes temas:

-A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Natureza xurídica. Funcións. Integración dos
concellos. Concellos adheridos. Colaboración institucional e competencias delegadas. Plan de Inspección 2011.

-Mecanismos de control previo: inspección e vixilancia. Usos e actividades permitidas, autorizables
prohibidas. Principais novidades introducidas pola Lei 2/2010, do 25 de marzo.

-Protección da legalidade urbanística: reposiciónda legalidade urbanística en obras sen licenza ou autorización autonómica consonte o disposto polaLei 2/2010, do 25 de marzo.

-Procedemento sancionador: infraccións e sancións, persoas responsables. Principais novidades
introducidas pola Lei 2/2010, do 25 de marzo.

-Ilícitos penais: delitos sobre a ordenación do territorio. Deber de colaboración institucional.

toda a información en www.egap.es

inscpricón