Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

09/09/2011 | Xornadas

VIII XORNADAS CGPJ-CSCAE: O DESENVOLVEMENTO DA LEI DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Os días 29 e 30 de setembro e 1 de outubro de 2011 imos celebrar as "VIII Xornadas CGGP-CSCAE", cuxa participación está aberta a todos os colectivos interesados, e onde se pretende facilitar un punto de encontro cos Maxistrados e con iso establecer un foro de diálogo entre as partes que nos permita ser máis eficaces na nosa actividade profesional como peritos xudiciais.

Co fin de incentivar a devandita participación, estableceuse un prezo especial de inscrición de 250 euros, para grupos mínimos de 10 persoas.

Fieis á convocatoria bianual, o Consello Xeral do Poder Xudicial e o Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España organizan unhas novas Xornadas, as oitavas neste caso, a celebrar en Sevilla, baixo o título "O DESENVOLVEMENTO DA LEI DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. Disposicións mínimas de Seguridade e Saúde. Responsabilidades profesionais e Función Pericial dos Arquitectos". Terán lugar o 29 e 30 de setembro e o 1 de outubro de 2011.

A transposición ao dereito español das directivas europeas sobre de seguridade e saúde dos traballadores e medio de traballo, así como a intención de unificar e harmonizar as dispersas normativas sectoriais existentes, motivaron a promulgación da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.

Con posterioridade á súa publicación, sucesivos Decretos lexislativos viñeron a completala e desenvolvela, poñendo, a todos eles, unha especial énfase na planificación da prevención. Neste sentido e dado o particular interese que comporta en relación coa actividade profesional do Arquitecto, hai que facer mención ao Real Decreto 1627/1997 polo que se establecen as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas Obras de Construción, disposición que veu a regular aspectos específicos e concretos deste particular actividade laboral.

O alumeamento de ulteriores iniciativas lexislativas, de aplicación ao complexo mundo da construción, tales como a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación e, máis recentemente, a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da Subcontratación no Sector da Construción, incidiu de forma substantiva na ordenación do sector.

A propia dinámica actual do proceso construtivo, do que non pode subtraerse o seu evidente compoñente artesanal, e a vixencia e desenvolvemento dos mencionados preceptos lexislativos poñen de relevo a importancia e a transcendencia, tanto persoal coma colectiva ou social, de todos estes aspectos. É por iso que se estimou oportuno dedicar estas VIII Xornadas a unha reflexión conxunta destes, con participación de membros dos Estamentos Xudiciais das xurisdicións civil, penal e social, de posible implicación nestes casos, da Fiscalía, da Inspección de Traballo e dos propios Arquitectos, tanto polo que fai á súa actividade edificatoria como polo que respecta á súa intervención pericial, que, a bo seguro, haberá de redundar na clarificación e mellora dos seus respectivos labores.

VIII JORNADAS CGPJ-CSCAE