Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

16/03/2012 | Formación

EGAP. CURSO PRÁCTICO SOBRE TERRITORIO E PAISAXE DE GALICIA

Dentro do plan de actividades da Escola Galega de Administración Pública para o ano 2012 e de acordo coas funcións atribuídas pola Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola, e pola Lei 10/1989, do 10 de xullo, de modificación da anterior, convócase, en colaboración con Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia, coa Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe e coa Dirección Xeral de Administración Local, de conformidade cos convenios asinados no seu día cos distintos organismos, o Curso práctico sobre territorio e paisaxe en Galicia.

Este curso desenvolverase na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) os días 26 e 27 de marzo de 2012.
Duración: 17 horas lectivas, en horario de mañá e tarde das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 20.00 horas.

INTRODUCIÓN E OBXECTIVOS

Todos os proxectos que deban someterse ao procedemento de declaración de impacto ambiental teñen que incluír, dentro do estudo de impacto ambiental, un estudo de impacto e integración paisaxística (EIIP).

Este documento está suxeito a un informe particular por parte da Administración e resulta de grande importancia dentro da tramitación administrativa relativa á avaliación ambiental e, polo tanto, dentro da tramitación que leva consigo un proxecto.

Coñecer cal é o contido deste documento permitirá que se poida redactar un EIIP coherente co proxecto que se vai desenvolver e o seu ámbito, facilitando deste xeito que a súa tramitación se leve a cabo dun xeito áxil.

Os alumnos coñecerán, a través do persoal da Administración que redactou as Guías de impacto e integración paisaxística e encargado de realizar os informes do EIIP, como realizar este documento, dun xeito práctico, a través de talleres onde se traballará con exemplos concretos.

Os asistentes a este curso dispoñerán de ferramentas para poder realizar un documento novidoso dentro da tramitación administrativa que se vén realizando, que lle permitirán colaborar co promotor na tramitación ambiental dos traballos, con aforro de tempo e diñeiro, dando valor engadido ao traballo do técnico.

Ademais de achegar aos alumnos o contido da nova Guía de estudos de impacto e integración paisaxística, no curso describiranse os aspectos máis destacados das DOT e o POL. Estudarase tamén como inflúen estes documentos e as súas esixencias na tramitación administrativa da avaliación ambiental de proxectos.

DESTINATARIOS

· Técnicos que participen en la redacción de proyectos, que quieran ampliar sus conocimientos sobre las DOT, él POL y conocer la nueva Guía de estudios de impacto e integración paisajística

· Personal de la Administración, que quieran formarse en la aplicación práctica de estos documentos · Estudiantes universitarios que deseen completar su formación en temas medioambientales

DES ARROLLO DE ÉL CURSO

Se hay organizado él curso con un enfoque eminentemente práctico. Durante de los jornadas si dará una visión de las DOT, él POL y la Guía de estudios de impacto e integración paisajística, además de que analicen las repercusiones de estos documentos en la tramitación administrativa de la evaluación ambiental de los proyectos. Se dedicará especial atención la la aplicación práctica, incluyéndose la aplicación de las herramientas de gestión digital. Habrá de los talleres de proyectos, con ejemplos de obras que hay pasada por tramitación administrativa de evaluación ambiental, en la que participarán técnicos directores de las obras y técnicos de la Administración.

EGAP. PU12005 - Curso práctico sobre Territorio y Paisaje en Galicia

DOG (15.03.2012). ANUNCIO CURSO PRÁCTICO SOBRE TERRITORIO E PAISAXE DE GALICIA