Colexio oficial de arquitectos de Galicia - Delegación Lugo

COAGLUGO

23/01/2013 | Emprego

MINISTERIO DE PRESIDENCIA: BOLSA PARA ARQUITECTOS POSTGRADUADOS 2013

Resolución do 16 de xaneiro de 2013, da Xerencia do Consello de Administración do Patrimonio Nacional, pola que se publica o Acordo de convocatoria de bolsas para postgraduados para o ano 2013.


 

Con data de 18 de decembro de 2012, o Consello de Administración do Patrimonio Nacional adoptou o seguinte Acordo:

De conformidade co establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións; no Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003; e na Orde PRE/515/2005, do 28 de febreiro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de bolsas polo Consello de Administración do Patrimonio Nacional, na reunión celebrada o 18 de decembro de 2012, o Consello de Administración do Patrimonio Nacional acordou aprobar a convocatoria de seis bolsas para postgraduados nos termos que no anexo se acompañan.

A presente Resolución, en consecuencia, dítase en cumprimento do disposto na Base Segunda. 1, do artigo primeiro da Orde PRE/515/2005, do 28 de febreiro («BOE» do 5 de marzo), que establece que a convocatoria deberá ser aprobada polo Consello de Administración do Patrimonio Nacional e publicada no «Boletín Oficial do Estado».

Os sucesivos actos e calquera informacións que se deriven do presente proceso selectivo serán publicados na páxina web do Organismo (www.patrimonionacional.es).

Madrid, 16 de xaneiro de 2013. -A Xerente do Consello de Administración do Patrimonio Nacional, Alicia Pastor Mor.

...

Beca n.º 3: Desenvolvemento de planimetría para o conxunto dos edificios, xardíns e Padroados Reais do Patrimonio Nacional

Titulación exiXida: Formación universitaria:

• Licenciado en Arquitectura, con manexo de programas informáticos de dibuxo.

Adscrición: Dirección de Conservación de Bienes Histórico Artísticos.–Departamento de Arquitectura y Jardines.

BOE: Resolución de 16 de enero de 2013, de la Gerencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo de convocatoria de becas para posgraduados para el año 2013.

Comentarios

Ainda non existen comentarios para esta nova. Crea o primeiro completando o seguinte formulario.

* Todos os comentarios serán moderados antes da súa publicación.

Enviouse o comentario correctamente. Todos os comentarios son moderados antes de ser publicados. Grazas.

Enviar un novo comentario